KSFFA Trustee Regional Map


KSFFA Northwest Trustee
Justin Couse

KSFFA Northeast Trustee
Laramie McPherson


KSFFA Southwest Trustee
Troy Wolf

KSFFA Southeast Trustee
Ron Ewing